Uchwała nr XXVIII/267/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. na terenie gminy Pakość ”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 2 - ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124)

Uchwała nr XXVIII/267/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. na terenie gminy Pakość ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 2 - ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. na terenie gminy Pakość, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
                  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
   
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Tadeusz Grupa

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. na terenie gminy Pakość (225kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2013 r. poz. 645 i 1318
   


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/267/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. na trenie gminy Pakość”. 
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz 124) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez radę gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 12:01:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1070