Uchwała nr XVII/195/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2016w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.1)) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.2))

Uchwała nr XVII/195/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.1)) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pakość opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016, poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r., poz. 195, 615, 846, 1228 i 1579.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/195/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio. Z przepisu art. 57 § 8 wynika, iż przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2017, 14:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399