Zarządzenie nr 205/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 16 marca 2006w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2005 rok

Zarządzenie nr 205/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 marca 2006


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) postanawiam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., przedstawiam podstawowe wielkości w zakresie wykonywania budżetu Gminy Pakość:

1. Dochody budżetowe

plan 15 169 737 zł
wykonanie 15 365 243 zł

w tym wykonanie:

a) dochody własne 8 662 169 zł
b) subwencja 3 913 325 zł
c) dotacje 2 789 749 zł

2. Wydatki budżetowe

plan 15 469 737 zł
wykonanie 14 724 148 zł

w tym wykonanie:

a) wydatki bieżące 13 947 466 zł
b) wydatki majątkowe 776 682 zł

3. Realizacja przychodów i rozchodów

a) Przychody

plan 419 600 zł
wykonanie 817 639 zł

b) Rozchody

plan 119 600 zł
wykonanie 119 511 zł

4. Realizacja planów finansowych

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dochody
plan 2 334 021 zł
wykonanie 2 327 903 zł

wydatki
plan 2 334 021 zł
wykonanie 2 327 903 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
stan na początek roku 118 558 zł
przychody 430 767 zł
wydatki 52 854 zł
stan na koniec roku 496 471 zł

dochody własne jednostek budżetowych Urząd Miejski w Pakości
dochody 18 948 zł

środki specjalne
przychody
stan na początek roku 1 746 zł
plan 132 000 zł
wykonanie 66 326 zł

wydatki
plan 132 000zł
wykonanie 68 072 zł

§ 2. Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu gminy Pakość za 2005 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu gminy Pakość za 2005 rok przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1 (361kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 205/06
Burmistrza Pakości
z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2005 rok

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3102