Zarządzenie nr 183/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Zarządzenie nr 183/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz § 8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1 .1. Ustala się termin składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, do dnia 11 września 2020 r.
2. Wnioski, o którym mowa w ust.1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

§ 2 Wykonanie zadania powierza się dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Pakość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 183/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z §8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227), Burmistrz ma obowiązek ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w/w pomocy. Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 września 2020, 07:56:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256