Uchwała nr XVII/197/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2016w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.1) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Uchwała nr XVII/197/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.1) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwalić na rok 2017 Program współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
 
§ 2. Każda ze stron ma prawo przedstawić propozycje zmian do „Programu” w trakcie jego realizacji.
 
§ 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym, Burmistrz Pakości przedłoży Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok nie później jednak niż do 31 maja 2018 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
   
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (125kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
 


UZASADNIENIE  

do uchwały nr XVII/197/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju inicjatyw lokalnych oraz struktur działających na rzecz społeczności lokalnych. Stanowić będzie również istotny instrument zwiększenia wpływu obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie oraz ułatwi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) dostęp do realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd gminny. Gmina uzyska tym samym podstawy prawne dotyczące zasad wspierania zadań publicznych ww. podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację. Projekt programu współpracy został udostępniony  na stronie internetowej Gminy Pakość. W terminie  do 7 dni od udostępnienia programu współpracy zainteresowane podmioty mogły składać wnioski i uwagi do przedstawionego projektu. 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
 1. cel główny i cele szczegółowe programu;
 2. zasady współpracy;
 3. zakres przedmiotowy;
 4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 5. priorytetowe zadania publiczne;
 6. okres realizacji programu;
 7. sposób realizacji programu;
 8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
 9. sposób oceny realizacji programu;
 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:30:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407