Uchwała nr III/24/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204)

Uchwała nr III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 32,06 m2, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość.
 
2. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 230/2, na ktrórej budynek jest usytuowany, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00035386/7.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Michał Siembab

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i  1432    
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość

Lokal mieszkalny nr 15 o pow. 32,06 m2, położony w budynku przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 230/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00035386/7, stanowi własność Gminy Pakość.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w omawianej kwestii wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie niniejszej nieruchomości. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad  zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204) nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
W myśl art.13 ust.1 powołanej ustawy z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w  szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2019, 14:56:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337