Zarządzenie nr 137/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 21 sierpnia 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 137/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na  podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852  - Pomoc społeczna w kwocie 100 901 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  zwiększeń na kwotę 100 901 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości  20 778 581,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 19 560 991,62 zł
  w tym:
    dochody własne 10 760 698,00 zł
    subwencja 4 882 210,00 zł
    dotacje 3 918 083,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 217 590,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  23 765 936,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 18 803 471,62 zł, w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 9 064 834,42 zł,
  dotacje 746 834,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 4 962 465,00 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 987 355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

d) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (96kB) pdf
Załącznik nr 2 (104kB) pdf
Załącznik nr 3 (49kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 137/08 Burmistrza Pakości
z dnia 21 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008 rok wynika z konieczności przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008r. Nr WFB.I.3011-33/08,  decyzji z dnia 6 sierpnia 2008r. Nr WFB.I.3011-34/08 oraz decyzji z dnia 8 sierpnia 2008r. Nr WFB.I.3011-36/08. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłatę zasiłków stałych, zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wdrożenie w okresie lipiec –wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dokonano przeniesień w planie wydatków celem zabezpieczenia środków  na przyszłe wydatki budżetowe zgodnie z pismem kierownika Referatu Komunalno-Inwestycyjnego.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości zawartego w Uchwale nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok, Burmistrz może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 08:30:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2622