Zarządzenie nr 377/2014 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 12 listopada 2014w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 377/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 12 listopada 2014


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.[2]), w związku z § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć w 2014 roku kredyt długoterminowy w wysokości 32 415,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście złotych 00/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
§ 2. Spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2015r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i  1318 oraz z 2014r. poz. 379 i  1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i  1646 oraz z 2014r. poz. 379,  911 i  1146.  
   
 

 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 377/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest niezbędne w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w związku z niższym niż założono wykonaniem wolnych środków z roku 2013.  
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), zgodnie
z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,
a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 listopada 2014, 09:53:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052