Zarządzenie nr 273/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 października 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 273/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 października 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.1)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2017r., wprowadzić następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
zwiększenie planu dotacji w dziale:
010 Pozostała działalność na kwotę 139 581,44 zł
750 Administracja publiczna na kwotę 4 019,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 39 939,00 zł
855 Rodzina na kwotę 852 900,00 zł,
zmniejszenie planu dotacji w dziale:
852 Pomoc społeczna na kwotę 34 205,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 1 036 439,44 zł,
zmniejszenie na kwotę 34 205,00 zł,
przeniesienie na kwotę 6 950,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39 483 967,26 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 453 033,30 zł, w tym:
a) dochody własne 17 822 026,17 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 12 586 917,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 81 210,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 030 933,96 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 826,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 385 972,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 305 934,85 zł."

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 42 255 781,13 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 179 509,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 21 450 630,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 344 929,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 105 701,75 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 897 326,81 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64 039,00 zł,
e) obsługa długu 250 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 076 271,51 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 050 576,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł.”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 771 813,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 660 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załącznikach Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 1475, 1529 i 1537.

Załączniki (489kB) pdfUZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 273/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 27 października 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r., wynika
z konieczności:
- zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 139 581,44 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2017r.,
- zwiększenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017r. w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 4 019,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r., w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 39 939,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zmniejszenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 34 205,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji oraz zwiększenia w dziale 855 Rodzina na kwotę 852 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- przeniesienia w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1 000,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz na kwotę 5 950,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup środków czystości, soli drogowej, pomocy dydaktycznych oraz na sfinansowanie warsztatów szkoleniowych nauczycieli z klas I-III.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 października 2017, 14:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442