Uchwała nr XII/107/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Pakości, połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w PakościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 110 ust.1, art. 111, art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)

Uchwała nr XII/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Pakości, połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 110 ust.1, art. 111, art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Pakość w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia o zasięgu ogólnogminnym pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” z siedzibą w Pakości przy ul. Św. Jana 14.
2. Dzienny Dom „Senior+” powstaje zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. 1. Połączyć Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości z Dziennym Domem „Senior+” z siedzibą w Pakości.
2. W wyniku połączenia ośrodek wsparcia, o którym mowa w ust.1, działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

§ 3. W załączeniu do uchwały Nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. W ramach Ośrodka działa Dzienny Dom „Senior+”.
2. Organizację, zasady funkcjonowania oraz zasady rekrutacji uczestników do placówki określa Regulamin organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Pakości”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Pakości, włączenia go do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Ponadto art. 111 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) wskazuje, że w celu realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki organizacyjne.
Art. 111a ust. 1 pkt 1 umożliwia gminie połączenie ośrodka pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 111a ust. 2 ustawy w przypadku połączenia, o którym mowa w ust.1, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej.
W związku z powyższym niezbędne jest także dokonanie stosownej zmiany uchwały Nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 2 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). Podlega również zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, z późn.zm.) ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Celem podjętej uchwały jest utworzenie na terenie Gminy Pakość placówki wparcia dla seniorów pn. Dzienny Dom „Senior+” w Pakości. Zgodnie z Porozumieniem Nr 10/2019/D z dnia 7 maja 2019 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”, Gmina Pakość uzyskała w 2019 r. dotację w wysokości 288.000,00 zł. Środki przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środki własne gminy, przeznaczone zostały na remont i doposażenie pomieszczeń placówki wsparcia dziennego, która mieścić się będzie w budynku przy ul. Św. Jana 14 w Pakości.
Celem placówki jest zapewnienie wsparcia minimum 20 osobom w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo z terenu Gminy Pakość poprzez stworzenie szerokiego wachlarza usług o charakterze opiekuńczym, aktywizującym, edukacyjnym, kulturalnym oraz prozdrowotnym.
Placówka działać będzie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.
Działania zmierzające w kierunku utworzenia dziennego domu „Senior+” wpisują się w politykę wynikającą ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakość na lata 2016-2020 przyjętej uchwałą Nr XI/101/2016 Rady Miejskiej w Pakości w dniu 26 stycznia 2016 r. Były one również omawiane w trakcie spotkań roboczych Zespołu Konsultacyjnego ds. Seniorów działającego przy Burmistrzu Pakości.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy, a źródło jej finansowania stanowić będzie budżet Gminy Pakość oraz uzyskane dotacje pozabudżetowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317