Zarządzenie nr 248/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 września 2009w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Zarządzenie nr 248/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2009


w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.[1]) w związku z Załącznikiem Nr 1 Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie do Zarządzenia Nr 28/07 Burmistrza Pakości z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, postanawia się, co następuje:

§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się:

I.     członków Komisji Inwentaryzacyjnej, w składzie:
 1. Barczykowska Magdalena 
 2. Borowiak Anna 
 3. Fiutakiewicz Marlena 
 4. Kończal Justyna 
 5. Malinowski Jacek 
II.  zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury, w:
 1. Urzędzie Miejskim w Pakości, w składzie:
  a) Chełminiak Agnieszka
  b) Emeschajmer Anna
  c) Flinik Natalia
  d) Radomska Karolina
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, w składzie:
  a) Ankiel Kazimiera
  b) Majchrzak Sławomir
  c) Ruchniak Mieczysław 
 3. Szkole Podstawowej w Pakości, w składzie:
  a) Badowska Wiesława
  b) Brzezińska Marianna
  c) Dzióbkowska Małgorzata
  d) Gaczkowska Wirginia
  e) Kaczmarek Paulina
  f) Konopa Dorota
  g) Kowalska Justyna
  h) Piechocka Eugenia 
 4. Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, w składzie:
  a) Nowak Marek
  b) Sobczak Małgorzata
  c) Sudoł Magdalena
 5. Gimnazjum w Pakości, w składzie:
  a) Augustyn Anna
  b) Augustyn Lidia
  c) Ciechorska Danuta
  d) Górska Iwona
  e) Kamińska Jolanta
  f) Kotyńska Justyna
  g) Kwiatkowska Beata
  h) Montowska Agnieszka
  i) Skibowska Agnieszka 
 6. Przedszkolu Miejskim w Pakości, w składzie:
  a) Arczyńska Paulina
  b) Kucharczyk Elżbieta
  c) Sarnecka Elżbieta
  d) Schumacher Alicja 
§ 2. Komisja zobowiązana jest do:
 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych. 
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
 3. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji. 
 4. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu. 
§ 3. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
 1. Sprawne przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonym terminie. 
 2. Prawidłowe wypełnianie arkuszy spisowych.
 3. Wnioskowanie w sprawie sposobu zabezpieczenia mienia. 
§ 4. Członkowie komisji oraz członkowie zespołów spisowych ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008r. Nr 63, poz. 353, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 91, poz. 742.


 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 248/09
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury Burmistrz Pakości powołuje na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespoły spisowe oraz członków Komisji Inwentaryzacyjnej, zgodnie z zapisem § 4 Załącznikiem Nr 1 Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności  za powierzone mienie do Zarządzenia Nr 28/07 Burmistrza Pakości z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 października 2009, 09:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3258