Uchwała nr X/81/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2007w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)[2], w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47 poz. 557) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r. (M.P. Nr 76, poz. 813)

Uchwała nr X/81/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2007


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)[2], w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47 poz. 557) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r. (M.P. Nr 76, poz. 813)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Pakość:

1)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630,00 zł
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 000,00 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 200,00 zł

2)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1 500,00 zł
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 500,00 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 500,00 zł

4)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 720,00 zł

6)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od ilości miejsc do siedzenia:

a)mniejszej niż 30 miejsc 1 050,00 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 750,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

Załącznik Nr 1,2,3 (33kB) pdf

UZASADNIENIE  
do Uchwały Nr X/81/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych, a także na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Górne stawki podatku od środków transportowych zapisane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach  i opłatach lokalnych  w 2008r. (M.P. Nr  47, poz. 557).
 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
oraz art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy
w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 09:41:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3387