Zarządzenie nr 262/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 czerwca 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 262/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 czerwca 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r. oraz Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
- 801 Oświata i wychowanie w kwocie 73 962,42 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 798,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 81 760,42 zł,
przeniesienie na kwotę 15 995,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 46 213 661,53 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 962 162,36 zł, w tym:
a) dochody własne 22 739 578,50 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 927 684,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 251 499,17 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 51 474,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 51 474,17 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 53 767 163,63 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 674 346,86 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 142 088,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 785 633,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 356 455,07 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 843 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 275 252,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 092 816,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 921 414,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 920 557,83 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1094kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 73 962,42 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 31 maja 2021r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczenie oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jst lub osoby fizyczne,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 7 798,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 7 czerwca 2021r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r.,
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 3 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej nr 151846C ul.Mikołaja z drogą wojewódzką nr 255 relacji Pakość - Strzelno - ul.Jankowska,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 11 900,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na odprawę pośmiertną, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 1 095,00 zł, w związku z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu “Senior+”.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę
wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 czerwca 2021, 07:49:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113