Uchwała nr XX/193/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r., poz. 1170)

Uchwała nr XX/193/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r., poz. 1170)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 1959) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i a obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany okresu obowiązywania uchwały Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach. W myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 2 lipca 2020r. zostało przyjęte Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań.
Na podstawie ww. rozporządzenia wydłużeniu do 31 grudnia 2023r. uległy okresy obowiązywania wskazanych w nim aktów prawnych. W związku z powyższym przedłuża się okres obowiązywania uchwały do dnia 31 grudnia 2023r.
Niniejszy projekt uchwały przewiduje udzielanie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, dlatego też nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw
rolnictwa.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2020, 08:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187