Uchwała nr II/13/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 6 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji GminyNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1]) oraz § 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr II/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1]) oraz § 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy w następującym składzie:
  1. p. Augustyn Mariusz,
  2. p. Błaszak Joanna,
  3. p. Orzechowski Jacek,
  4. p. Perdał Józef,
  5. p. Proskura Renata. 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy będzie całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem placówek oświatowych, sprawy związane z kulturą, turystyką, sportem, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz promocją gminy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r., Nr 145, poz. 2225.  
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
do uchwały nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia  2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy.  
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm) i § 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.), Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisje stałe do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
W związku z powyższym Rada Miejska w Pakości powołała Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy, której przedmiotem działania będzie całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem placówek oświatowych, sprawy związane z kulturą, turystyką, sportem, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz promocją gminy.  
                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2018, 07:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357