Uchwała nr XII/114/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i 974, z 2006 r. Nr 120, poz. 1755, z 2008r. Nr 145, poz. 2225)

Uchwała nr XII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i 974, z 2006 r. Nr 120, poz. 1755, z 2008r. Nr 145, poz. 2225)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (82kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
  

Uzasadnienie  
Przedmiot regulacji:  
Uchwała dotyczy przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2020 rok.  
Omówienie podstawy prawnej:  
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego uchwałą  nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości  z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.) zgodnie z którym na ostatniej sesji w roku, rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny, określając podstawowe tematy.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:  
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.  
Uzasadnienie merytoryczne:  
Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2020 r. określa podstawową problematykę będącą tematem sesji. W każdym czasie Rada  może dokonać zmian i uzupełnień w ramowym planie pracy.
Ocena skutków prawnych:  
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab                               

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 11:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301