Zarządzenie nr 182/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 sierpnia 2020w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku

Zarządzenie nr 182/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 sierpnia 2020


w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 7 oraz art. 39 ust. 4a ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:
 
§1. Ustala się, że w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Zdjęcie
 
gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

§2. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

§3.1. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w §1, następuje na podstawie umowy zawartej między z rodzicami a działającego z upoważnienia Burmistrza Pakości – Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
2. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przewozu jest złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
3. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

§4.1. Zwrot kosztów przewozu przysługuje w wysokości obliczonej jako wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu dziecka, która obliczona jest jako iloczyn kosztu jednorazowego przewozu, którego sposób obliczenia określa §1 oraz liczby dni obecności dziecka w placówce, w miesiącu podlegającemu rozliczeniu.
2. Liczbę dni obecności dziecka w placówce, do której dziecko uczęszcza potwierdza opiekunowi dyrektor placówki odrębnym zaświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Za dni nieobecności dziecka w placówce zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

§5. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z §1.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki (148kB) pdf  
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 182/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku
 
Na podstawie art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
Dnia 3 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn. zm.) określające sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
W związku z powyższym, przyjmując zasadę równego traktowania, ustala się, że zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku, stosuje się takie same ogólnie przyjęte zasady jak w sytuacjach obowiązkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 sierpnia 2020, 08:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226