Uchwała nr XXVII/190/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 8 grudnia 2005w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956)

Uchwała nr XXVII/190/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:


  a) mieszkalnych 0,48 zł.
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,10 zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,66 zł
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł.
  e) pozostałe / z wyjątkiem garaży / 3,35 zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  f) garaże 5,70 zł /z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą/

 2. Od budowli 2 %
  - wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 3. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,66 zł
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,61 zł
  c) pozostałych od 1 m2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,16 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części:

 • grunty i budynki przeznaczone na cele kulturalne i sportowe,

 • grunty i budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publiczne,

 • piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej oraz przeznaczone i wykorzystane na garaże,

 • grunty i budowle przeznaczone na cele związane z infrastrukturą komunalną gminy,

 • budynki lub ich części wykorzystywane do rozwoju kultury informacyjnej na terenach wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 marca 2006, 13:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4182