Uchwała nr III/27/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])

Uchwała nr III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych

Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć informacje o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych, złożone przez podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych, stanowiące załącznik nr 1, nr 2, i nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał Siembab
                                                                                             
Załącznik (693kB) pdf    
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.  
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
 
Przedmiotowe oświadczenia składane są:
1.      wojewodzie - przez wójta i przewodniczącego rady gminy,
2.      przewodniczącemu rady - przez radnych,
3.      wójtowi - przez pozostałe w/w osoby.
 
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 24h ust. 12 w/w ustawy, który stanowi, iż podmiot dokonujący analizy oświadczenia majątkowego w terminie do dnia
30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:
 
1.      osobach które złożyły oświadczenia majątkowe lub złożyły je po terminie,
2.      nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z  ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3.      działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.  
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Michał Siembab

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2019, 15:08:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359