Uchwała nr XI/76/2011Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm1) .) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.3) )

Uchwała nr XI/76/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm1) .) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.3) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pakość:
 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 656,00 zł,
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.042,00 zł,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.250,00 zł.
 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.563,00 zł,
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.563,00 zł,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.563,00 zł.
 4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 750,00 zł.,
 6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
  a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.094,00 zł.,
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.823,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/310/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 (73kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uzytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejkiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171 poz.1016.
Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/76/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 r. od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którymi rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe. Górne stawki podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdu ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konspumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane. W roku bieżącym obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 grudnia 2011, 14:19:02)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 grudnia 2011, 14:20:44)
Zmieniono: modyfikacja opisu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2214