Uchwała nr XXVII/291/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaNa podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888 i 1999)

Uchwała nr XXVII/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888 i 1999)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

§ 2. W przypadku, gdy dotacja dotycząca nieruchomości, związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r, poz. 1808 z późn. zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013r.), do czasu jego trwania tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013r.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014r.)

§ 3. 1. Dofinansowanie odbywa się w formie dotacji w części poniesionych na terenie Gminy Pakość kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.), wymienionych w § 4 ust. 2.
2. Dotacja może być przyznana podmiotom, które zamierzają zrealizować inwestycję w roku, w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić.

§ 4. Podmioty wymienione w § 1 mogą uzyskać dotację celową wyłącznie na dofinansowanie kosztów:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pakość poniesionych przez podmioty wytwarzające ścieki bytowo – gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego;
2) budowy zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy Pakość poniesionych przez podmioty wytwarzające ścieki bytowo – gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego;
3) utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pakość;
4) zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, wykonania proekologicznego systemu ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego, ekogroszek, biomasę) na terenie gminy Pakość;
5) zakupu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego;
6) budowy lub pogłębiania studni wierconej (głębinowej) na potrzeby gospodarstwa domowego;
7) budowy przydomowej przepompowni ścieków na potrzeby gospodarstwa domowego.

§ 5. 1. Nie podlegają dofinansowaniu:
1) koszty konserwacji urządzeń;
2) zadania, których realizacja nie gwarantuje uzyskania trwałego efektu ekologicznego;
3) wykup terenów, wypłata odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne;
4) pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
5) demontaż wyrobów zawierających azbest;
6) demontaż starego źródła ciepła;
7) zakup i montaż grzejników;
8) pokrycie kosztów związanych z montażem nowego źródła ciepła, w tym kosztów związanych z kupnem materiałów lub robót budowlanych,
9) pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
10) pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

§ 6. Wysokość dofinansowania, które udzielane jest jednorazowo wynosi do 50 % wartości każdego z zadań, określonych w § 4, podlegającego dofinansowaniu, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł na gospodarstwo domowe.

§ 7. Dofinansowanie udzielane jest właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości, którzy:
1) wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków przy zachowaniu poniższych warunków:
a) nieruchomość leży poza terenem objętym planami budowy kanalizacji ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
b) nieruchomość leży poza terenem objętym planem aglomeracji, określonym uchwałą Nr IX/166/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2110);
c) brak jest możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione;
d) budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.),
2) wybudowali zbiornik bezodpływowy przy zachowaniu poniższych warunków:
a) brak było możliwości podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione;
b) zbiornik bezodpływowy spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.);
3) usunęli wyroby zawierające azbest i poddali je utylizacji po spełnieniu następujących warunków:
a) miejsce wykorzystywania wyrobów zawierających azbest zostało ujęte w gminnej ewidencji tych wyrobów;
b) złożyli informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31 z późn. zm.),
c) uzyskali oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia, wskazanego w pkt. b),
d) uzyskali kartę przekazania odpadu.
4) zakupili nowe ekologiczne źródło ciepła, wykonali proekologiczny system ogrzewania (gazowe, olejowe, elektryczne, ekogroszek, biomasę) po spełnieniu następujących warunków:
a) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, kocioł retortowy opalany węglem o granulacji do 25 mm i o małej zawartości związków toksycznych (m.in. siarki, dwutlenku węgla) tzw. ekogroszek oraz biomasę (zamontowane na stałe w budynku));
b) wymiana starego systemu grzewczego opartego na spalaniu węgla na urządzenia ekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne, ekogroszek, biomasę) musi dotyczyć nieruchomości, na której znajduje się urządzenie niespełniające norm związanych z emisją zanieczyszczeń do atmosfery tj. kocioł węglowy – oświadczenie właściciela,
c) w przypadku kotłów retortowych na tzw. ekogroszek i biomasę, na które wnioskodawca otrzyma dotację celową muszą być wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, posiadać klasę 5 lub wyższą i być przebadane przez jednostkę akredytowaną.
Aby zostały spełnione wymagania w zakresie standardów emisji zanieczyszczeń do atmosfery, Dotowany zobowiązany będzie do zakupu urządzenia grzewczego spełniającego następujące warunki:
- posiadania najwyższej klasy w zakresie sprawności cieplnej urządzenia,
- posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów urządzenia grzewczego zgodnie z ww. normą. Certyfikat powinien zawierać następujące informacje:
- rodzaj i typ kotła,
- paliwo, które będzie wykorzystywane do ogrzewania nieruchomości,
- charakterystyka energetyczno-emisyjna kotła,
- nazwę organu, który wydał ocenę energetyczno-emisyjną (organ posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji),
- klasa kotła zgodna z normą PN EN 303-5:2012,
- data wystawienia świadectwa badania,
- podpis osób uprawnionych do wystawienia certyfikatu,
- badania zgodności z normą PN EN 303-5:2012 wykonane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
d) po wykonaniu proekologicznego ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego, ekogroszek, biomasę) w nowowybudowanym budynku;
5) zakupili instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii po spełnieniu następujących warunków:
a) zakupili panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego, kolektory słoneczne lub pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania,
b) w przypadku zakupu pomp ciepła - brak jest innego źródła ogrzewania nieruchomości, a w przypadku posiadania pieców opalanych paliwem stałym ich likwidacja.
6) wybudowali lub pogłębili studnię wierconą (głębinową) po spełnieniu następujących warunków:
a) brak funkcjonowania na nieruchomości studni zapewniającej wystarczającą ilość wody do podstawowych potrzeb bytowo-gospodarczych,
b) brak technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej,
c) długość koniecznego do wykonania przyłącza wodociągowego z budynku do pobliskiej sieci wodociągowej będzie przekraczała 200 m.
Wyżej wymienione warunki należy potwierdzić poprzez złożenie dokumentu wystawionego przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zawierającego informację, że brak jest planów wybudowania sieci wodociągowej we wnioskowanej lokalizacji w najbliższych latach, a w przypadku możliwości podłączenia istniejącej nieruchomości do istniejącego w pobliżu wodociągu – podana przez Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne długość przyłącza budynku do sieci wodociągowej. Ponadto do wniosku należy dołączyć informację o rodzaju urządzanej studni wraz z danymi technicznymi (głębokość studni, średnica rur, rodzaj i wydajność studni, moc pompy – dokumentacja techniczna, pozwolenie wodnoprawne – jeśli jest wymagane);
7) wybudowali przydomową przepompownię ścieków, w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia nieruchomości w sposób grawitacyjny do sieci kanalizacyjnej (usytuowanie nieruchomości, warunki gruntowe).
Wyżej wymieniony warunek należy potwierdzić poprzez złożenie dokumentu wystawionego przez Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, zawierającego informację, że nie ma możliwości podłączenia nieruchomości w sposób grawitacyjny do sieci kanalizacyjnej.
Ponadto do wniosku należy dołączyć informację o rodzaju urządzanej przepompowni ścieków wraz z danymi technicznymi – dokumentacja techniczna, pozwolenie wodnoprawne – jeśli jest wymagane;

§ 8. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wniosek powinien być złożony wspólnie przez współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku gdy wniosek zostanie złożony przez jednego współwłaściciela, wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania oraz wyrażenie przez nich zgody na wypłacenie dofinansowania wnioskodawcy ponoszącemu koszty budowy. Dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem § 6.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową, w tym:
a) imię, nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) formę prawną,
2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej, w tym:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) miejsce realizacji inwestycji,
d) planowane koszty realizacji inwestycji,
e) wysokość oczekiwanej dotacji celowej z budżetu Gminy z określeniem jej przeznaczenia;
f) w przypadku dotacji na część inwestycji, podział na zadania cząstkowe z wyszczególnieniem zadań dofinansowanych z budżetu Gminy.
g) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł,
h) uzasadnienie dotyczące znaczenia inwestycji dla realizowanych przez Gminę Pakość celów publicznych oraz celowości i efektywności wykorzystania środków publicznych;
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
3. Przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w § 2, zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810), także zaświadczenia i oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie uzyskał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych.

§ 10. 1. Do wniosku należy załączyć załączniki wyszczególnione we wzorze wniosku stanowiącym załącznik do uchwały.
2. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu.
3. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, właściwy pracownik wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatrywane będą na bieżąco, według kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych z budżetu Gminy Pakość na dany rok budżetowy.
5. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku budżetowym należy składać w terminie do 31 października każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie, zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
6. Dotacje udzielane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cele w danym roku budżetowym.

§ 11. Wniosek o przyznanie dofinansowania rozpatruje Burmistrz Pakości biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) spełnienie warunków formalnych wniosku,
b) znaczenie inwestycji dla realizowanych przez Gminę Pakość celów publicznych;
c) kwotę oczekiwanej dotacji;
d) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych.

§ 12. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Burmistrz Pakości po zasięgnięciu opinii Skarbnika Gminy, po wcześniejszej weryfikacji wniosku przez pracownika merytorycznego, uwzględniając w szczególności:
1) zgodność zadania z regulaminem dofinansowania;
2) kompletność załączników potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania;
3) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadania;
4) kolejność złożenia wniosków.

§ 13. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy.
2. Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji.
3. Udzielenie dotacji jest jednorazowe.
4. Realizacja zadania powinna nastąpić po podpisaniu umowy dotacji z Burmistrzem Pakości oraz wnioskodawcą, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
5. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację zobowiązany jest przystąpić do realizacji zadania w czasie umożliwiającym jego prawidłowe i terminowe zakończenie oraz rozliczenie.

§ 14. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Dotującego kontroli wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym i finansowym, w przeciągu 5 lat od dnia otrzymania dotacji.
2. Burmistrz Pakości sprawuje kontrolę poprzez osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
3. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w szczególności poprzez:
1) żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań,
2) sprawdzenia sposobu wykonania inwestycji.

§ 15. Dotowany, który nie poniósł wydatków na realizację zadania zgodnie z umową, nie zakończył zadania w terminie określonym w umowie dotacji, zobowiązany będzie do jej zwrotu w danym roku budżetowym.

§ 16. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczeniu Burmistrz Pakości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) informacje o każdorazowej możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji określonych w § 1,
2) roczną informację zbiorczą o rozliczonych dotacjach celowych.

§ 17. Uchwałę stosuje się do umów dotacyjnych, które zostaną zawarte po dniu 01 stycznia 2018r.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 19. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 520).

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/291/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Zachęcając mieszkańców Gminy do stosowania rozwiązań proekologicznych, które często wiążą się z większymi kosztami, Rada Miejska w Pakości umożliwia przyznawanie dotacji celowych. Zakres zadań podlegających dofinansowaniu musi być zgodny z wymogami art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.). Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania powinien być jasno sprecyzowany. W związku z powyższym przygotowano przedmiotową uchwałę.
Z uwagi na szeroki zakres zadań, które mogą być dofinansowane, wskazane zadania muszą być przyjęte w budżecie Gminy z określeniem wysokości środków. Zgodnie z art. 403 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 403 ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Dotychczas zasady udzielania dotacji na terenie Gminy Pakość regulowane były uchwałą nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Zapewnienie dobrej jakości powietrza jest jednym z kluczowych zadań Gminy Pakość. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także bardzo dużemu zainteresowaniu dofinansowaniem wymiany starych pieców centralnego ogrzewania, w projekcie niniejszej uchwały wprowadzono możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę pieca na tzw. ekogroszek czy biomasę. Jednym ze źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest spalanie paliw przeznaczonych do celów grzewczych. Dużo zanieczyszczeń przenika do powietrza w wyniku spalania paliw stałych w piecach kaflowych lub kotłach domowych o złym stanie technicznym. Dofinansowanie działań prowadzących do ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych systemów grzewczych niesie ze sobą bezpośredni efekt ekologiczny.
Ponadto, będzie możliwość pozyskania dofinansowania na budowę lub pogłębienie studni głębinowych czy tez budowę przydomowej przepompowni ścieków.
Wyboru wskazanych inwestycji dokonano uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Gminy Pakość w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej będą finansowane ze środków stanowiących dochód budżetu Gminy Pakość z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.) projekt uchwały został przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 11:57:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107