Zarządzenie nr 259/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 maja 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 259/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 maja 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r. oraz Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie wydatków przeniesienie na kwotę 71 381,06 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 46 131 901,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 880 401,94 zł, w tym:
a) dochody własne 22 739 578,50 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 845 924,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
45 332,15 zł,


2) dochody majątkowe w kwocie 1 251 499,17 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 51 474,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 51 474,17 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 53 685 403,21 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 592 586,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 073 926,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 794 228,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 279 697,65 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 843 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 261 654,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 092 816,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 921 414,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 920 557,83 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1552kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 7 686,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla dodatkowego pracownika gospodarczego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości w okresie od czerwca do sierpnia 2021r.,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 9 942,06 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Miejskim oraz w związku z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego,
w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 31 273,00 zł, w związku z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, Dziennego Domu "Senior+", realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i wypłatą umowy zlecenia zatrudnionemu asystentowi,
w dziale 855 Rodzina, przeniesienie na kwotę 480,00 zł, w związku z rozliczeniem kosztów obsługi zadań zleconych,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 22 000,00 zł, w związku z korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla zakupu kosiarki w ramach przyjętego przez sołectwo Rybitwy przedsięwzięcia "Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie", przeniesienie na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Pakość oraz na wycinkę drzew.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę
wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 czerwca 2021, 08:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114