Zarządzenie nr 287/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 18 października 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 287/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 października 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. oraz Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie środków dotacji celowej w dziale:
750 Administracja publiczna o kwotę 11 700,00 zł,
852 Pomoc społeczna o kwotę 63 246,80 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 111,00 zł,
855 Rodzina o kwotę 1 125 420,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 1 200 477,80 zł,
przeniesienie na kwotę 73 104,56 zł,
rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 48 859 922,47 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 46 183 223,22 zł, w tym:
a) dochody własne 22 700 051,90 zł,
b) subwencje 8 312 749,00 zł,
c) dotacje celowe 15 170 422,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 676 699,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 476 674,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 347 390,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 56 413 424,57 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 886 936,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 506 812,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 684 114,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 822 697,78 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 867 093,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 279 805,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 125,02 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 526 487,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 355 085,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Fundusz sołecki", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (2169kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność, na kwotę 1 214,08 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w ramach środków funduszu sołeckiego Rycerzewka, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
przyjęcie II transzy środków dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, na kwotę 11 700,00 zł, decyzją Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
przeniesienie w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na kwotę 10,48 zł, w związku z rozliczeniem wydatków na zadania zlecone,
rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19, zostaną zakupione artykuły ochronne oraz do dezynfekcji i odkażania powierzchni,
przeniesienie w planie wydatków na kwotę 46 880,00 zł, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz zakup artykułów kuchennych, w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły, wpłaty na PFRON oraz szkoleniem, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
przeniesienie w dziale 851 Ochrona zdrowia, na kwotę 2 500,00 zł, w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości dot. działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 9 979,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 15 000,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 15 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 35 655,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 2 612,80 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021r., dotacja celowa na IV kwartał 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2021r.,
przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 18 500,00 zł, zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz w związku z rozliczeniem dotacji,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na kwotę 111,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 15 października 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – rez.cel.poz.26.,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, na kwotę 5 909,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 30 września 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, na łączną kwotę 893 432,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, na łączną kwotę 226 079,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
przeniesienie w dziale 855 Rodzina w planie wydatków na kwotę 2 500,00 zł, zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz w związku z rozliczeniem dotacji,
przeniesienie w dziale 900 Gospodarka komunalna, na kwotę 1 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w ramach środków funduszu sołeckiego Dziarnowa i Jankowa, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
przeniesienie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na kwotę 500,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w ramach środków funduszu sołeckiego Radłowa, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 października 2021, 11:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94