Zarządzenie nr 160/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 listopada 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 160/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust.2 pkt 1 w związku z art. 173 ust. 5  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 22 920 zł
 • zmniejszyć plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 39 172 zł
 • dokonać przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 34 214 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 881 129,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 20 582 039,62 zł
  w tym:
     dochody własne 11 434 616,00 zł
     subwencja 4 882 210,00 zł
     dotacje 4 265 213,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 299 090,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 881 129,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 19 729 219,62 zł, w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 9 083 475,42 zł,
  dotacje 748 308,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 2 151 910 zł

c) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1, 2 oraz Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (94kB) pdf
Załącznik nr 2 (132kB) pdf
Załącznik nr 3 (47kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 160/08 Burmistrza Pakości
z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008r. wynika z konieczności:

 • rozdysponowania rezerwy w wysokości 22 920 zł celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe, w związku z koniecznością  opłacenia usług konwoju kasjera do banku (15 000 zł), zakupu wyposażenia do biura obsługi interesanta i opłacenia usług związanych z montażem wyposażenia (2 000zł), opłacenia usług geodezyjnych w związku z rozgraniczeniem działek na nieruchomości gruntowej (5 420 zł) oraz opłacenia badań profilaktycznych nowo zatrudnionych pracowników (500 zł),
 • zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-60/08 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2008r. w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 • przeniesieniem w planie wydatków budżetowych na zabezpieczenie przyszłych wydatków w Urzędzie Miejskim oraz na wniosek dyrektora ZPO w Kościelcu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 173 ust. 5 oraz art. 188 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z którym utworzoną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwą celową i ogólną dysponuje Burmistrz  oraz  art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów  i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości zawartego w Uchwale nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok, Burmistrz może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:27:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2561