Zarządzenie nr 155/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 5 listopada 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 155/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na  podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 100 529 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zwiększeń na kwotę 100 529 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 861 081,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 20 561 991,62 zł
  w tym:
     dochody własne 11 426 986,00 zł
     subwencja 4 882 210,00 zł
     dotacje 4 252 795,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 299 090,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 760 236,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 19 713 171,62 zł, w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 9 084 407,42 zł,
  dotacje 748 308,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 047 065,00 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 899 155 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

d)  załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (88kB) pdf
Załącznik nr 2 (89kB) pdf
Załącznik nr 3 (49kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 155/08 Burmistrza Pakości
z dnia 5 listopada 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008 rok wynika z konieczności przyjęcia środków dotacji celowej na 2008 rok, zgodnie z decyzją z dnia 29.10.2008r. Nr WFB.I.3011-54/08 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie postępowanie w sprawie jego zwrotu. 

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2570