Uchwała nr X/91/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.[1]), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.[2]) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

Uchwała nr X/91/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.[1]), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.[2]) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 12 lutego 2015r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Gmina Pakość wyemituje 1 894 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt cztery) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę  1 894 000 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)”.
2) § 3 ust.1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 1. seria A15 o wartości 109 000 zł,
 2. seria B15 o wartości 160 000 zł,
 3. seria C15 o wartości 210 000 zł,
 4. seria D15 o wartości 145 000 zł,
 5. seria E15 o wartości  310 000 zł,
 6. seria F15 o wartości  360 000 zł,
 7. seria G15 o wartości  600 000 zł”. 
3.    § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wykupione  w następujących terminach:
 1. w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A15,
 2. w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B15,
 3. w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C15,
 4. w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D15,
 5. w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E15,
 6. w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F15,
 7. w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G15”. 
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045 i 1890.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1854 i 1890.  
 
   
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015 r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
W związku z uzyskanymi oszczędnościami podczas przeprowadzonych procedur wyłonienia wykonawców zadań inwestycyjnych, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, planowany deficyt uległ zmniejszeniu. Wystąpiła więc konieczność wprowadzenia rzeczywistego zapotrzebowania źródeł sfinansowania deficytu.
Doprecyzowano zatem ogólne warunki emisji obligacji, m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji. Zmniejszono wartość obligacji serii D15 z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł oraz  wykreślono serię H15 o wartości 600 000,00 zł.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art.18 ust.2 pkt 9 lit.b, art. 58 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r., poz.1515 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U.z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238). Zgodnie bowiem z powyższym jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obligacje mogą emitować m.in. gminy, powiaty, województwa, zwane  „emitentami”. Emisja obligacji może nastąpić w trybie proponowania nabycia obligacji  w sposób określony w ustawie o obligacjach. Podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwny podjęciu uchwały było 0 radnych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 stycznia 2016, 13:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469