Uchwała nr XX/154/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/154/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:


§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., dokonać następujących zmian:

 • zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej na 2005 rok o kwotę 97 572,-zł

 • zmniejszyć dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 600,-zł

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 600,-zł

 • zwiększyć plan dochodów w dziale 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 12 391,-zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

 • dokonać przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 197 441,-zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

 • załącznik nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2005-2009” , w tym w 2005r. na kwotę ogółem 4 734 124,-zł

  otrzymuje brzmienie:
  „Planowane inwestycje na lata 2005-2009”, w tym w 2005r. na kwotę 4 907 124,-zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 • załącznik Nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań zleconych” na kwotę 43 000,-zł otrzymuje brzmienie:

  „Dochody związane z realizacją zadań zleconych” na kwotę 45 000,-zł,

  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 • załącznik Nr 11 „Planowane spłaty zobowiązań na 2005r. i lata następne”, w tym w 2005r. na kwotę ogółem 765 457,-zł

  otrzymuje brzmienie:

  „Planowane spłaty zobowiązań na 2005r. i lata następne”, w tym w 2005r. na kwotę ogółem 705 457,-zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 • po stronie dochodów 14 059 638,-zł
 • po stronie wydatków 18 116 762,-zł
 • deficyt 4 057 124,-zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Ryszard Kuflewicz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r., Nr 14, poz. 114.

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/154/05 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 lutego 2005r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany przedmiotowej uchwały wynikają z tytułu:

 • otrzymania ostatecznej wielkości planowanej na rok 2005 subwencji ogólnej, z której to wynika, iż dokonano zmniejszenia części oświatowej o kwotę 97 572,-zł,

 • otrzymania informacji o planowanym udziale gminy w podatku od osób fizycznych na 2005 rok, z której wynika, iż zwiększono planowaną wielkość o 12 391,-zł,

 • otrzymania informacji określającej kwotę przyznanych na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005r. Nr WFB.I-3011/1/2005, które uległy zmianie w rozdziale:

  • 85212 Świadczenia rodzinne, zmniejszono kwotę dotacji celowych o 1 000,-zł,

  • 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zwiększono kwotę dotacji celowych o 600,-zł,

  • 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszono kwotę dotacji celowych o kwotę 26 500,-zł,

  • 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszono kwotę dotacji celowych o kwotę 100,-zł,

 • określono kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zwiększono o kwotę 2 000,-zł planowane dochody dotyczące wpłat z tytułu wydawania dowodów osobistych,

 • zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na:
  • realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy gminnej w miejscowości Węgierce”,

  • wyposażenie świetlicy przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

  • utrzymanie targowiska miejskiego oraz wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 10:41:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3971