Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość

Pakość, 10 września 2012r.
KIO.6220.13.5.2012.ACh

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2012r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość".
Pakość, 13 sierpnia 2012r.
KIO.6220.13.1.2012.ACh
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 30, art. 33 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn .zm.)podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2012r przystąpiono do opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość".

Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracowany jest zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), która narzuca obowiązek opracowania w/w projektu burmistrzowi.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem, w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach i godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (13 sierpnia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (13 sierpnia 2012, 14:29:46)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 września 2012, 14:11:15)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2663