Uchwała nr XXVIII/252/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość. Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.1), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Uchwała nr XXVIII/252/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość.

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.1), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,


uchwala się, co następuje:
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady czystości i porządku na terenie Gminy Pakość w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)     ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);
2)     Gminie - rozumie się przez to Gminę Pakość;
3)     Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Pakości;
4)     odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
5)     odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w związku z bytowaniem człowieka takie jak: resztki spożywcze, odpady z papieru, opakowania towarów codziennego użytku, popioły z palenisk domowych, uszkodzone naczynia, tekstylia, puszki i temu podobne odpady zbierane do typowych pojemników;
6)     odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczane w typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub masę np. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace, gruz itp.;
7)     odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
8)     selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć segregację odpadów na takie ich rodzaje, które można umieścić w urządzeniach przeznaczonych do selektywnej zbiórki;
9)     zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
10) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
11) obiektach unieszkodliwiania i recyklingu odpadów komunalnych (obiektach unieszkodliwiania) - należy przez to rozumieć obiekty służące do obróbki odpadów, powodującej zmianę ich cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych; należą do nich kompostownie, składowiska, sortownie odpadów, zakłady przetwarzania surowców wtórnych i pozostałe zakłady utylizacji odpadów komunalnych;
12) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej, przepompowniach ścieków lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
13) jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na usuwaniu odpadów komunalnych, dysponujących odpowiednim zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Pakości lub gminne jednostki organizacyjne prowadzące taką działalność;
14) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na terenach zieleni i obszarach zajętych przez uprawy roślinne; należą do nich trawa, liście, gałęzie, chwasty itp.;
15) pojemnikach - należy przez to rozumieć pojemniki zlokalizowane na terenach należących do właścicieli nieruchomości, a także koszach przyulicznych i kontenerach;
16) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
17) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
18) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
19) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);
20) chodniku - należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
21) drodze - należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
22) nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego);
23) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności - należy przez to rozumieć obiekty, w których wykonuje się zadania o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz placówki kulturalno- oświatowe.
24) cykl wywozowy- częstotliwość wywozu odpadów ustalona indywidualnie pomiędzy właścicielem nieruchomości a jednostką wywozową, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. W przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 1 lub 2 osoby nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z jednostką wywozową oraz udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez tę jednostkę.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek okazania osobom upoważnionym przez Burmistrza Pakości aktualnej umowy, o której mowa w ust. 1, oraz dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Na właścicieli nieruchomości nakłada się obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym wydzielenia odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów oraz odpadów niebezpiecznych.
2. Selektywna zbiórka odpadów polega na oddzielnym gromadzeniu odpadów w przypadku, których możliwe jest ich dalsze przetwarzanie w oznakowanych pojemnikach. Dotyczy to następujących odpadów:
1)      szkła;
2)      tworzyw sztucznych i metali;
3)      makulatury;
4)      odpady biodegradowalne.

§ 6. 1. W celu zagospodarowania odpadów gromadzonych selektywnie, o których mowa w § 5 ust. 2, właściciele nieruchomości zapewnią pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów, które po zapełnieniu będą mogli nieodpłatnie przekazać  jednostce wywozowej.
2. Utrzymywanie czystości miejsc wystawienia pojemników należy do właściciela nieruchomości lub w przypadku gminnych punktów gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, do jednostki wywozowej wyłonionej na drodze procedury przetargowej.
3. Właściciele nieruchomości, na których ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jest niemożliwe lub utrudnione mogą, w porozumieniu z jednostką wywozową, stosować worki do zbiórki wyselekcjonowanych odpadów z właściwym oznakowaniem.
4. Wyselekcjonowane odpady w workach, o których mowa w ust. 3, winny być odbierane według harmonogramu ustalonego przez jednostkę wywozową i właścicieli nieruchomości.
Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych drobnych w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku lub worku.

§7. 1. Odpady wielkogabarytowe należy zbierać i gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z tej nieruchomości lub w specjalnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach, rozstawionych na terenie Gminy przez jednostkę wywozową.
2. Zabrania się składowania odpadów, o których mowa w ust. 1, przy pojemnikach na zmieszane odpady komunalne drobne, a także przy pojemnikach na odpady opakowaniowe zbierane selektywnie.

§ 8. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w wyznaczonych do tego miejscach.
2.Informacja o miejscach, o których mowa w ust. 1, oraz o terminach ich odbioru zamieszczana jest w lokalnych mediach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości.

§9. Odpady niebezpieczne, wydzielone z odpadów komunalnych, w szczególności baterie, akumulatory, należy przekazywać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady, rozmieszczonych na terenie Gminy.

§10. 1, Wywóz gruzu z rozbiórki lub remontu obiektu oraz gruntu z wykopów należy do obowiązków wykonującego roboty budowlane.
2. Odpady budowlane muszą być posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, papy, stolarki budowlanej, itp.
3. Azbest i wyroby zawierające azbest podlegają obowiązkowemu oddzieleniu, gromadzeniu, odbiorowi i utylizacji zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. 1.Odpady roślinne oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu przepisów o odpadach właściciele nieruchomości powinni zbierać na przydomowych kompostowniach w sposób pozwalający na zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego, aby nie stwarzać uciążliwości dla otoczenia, w tym zapachowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odpady z niezaimpregnowanego drewna właściciele nieruchomości mogą wykorzystywać w celach opałowych w przystosowanych do tego piecach.

§12.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń i odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w tym z miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów lub osłon śmietnikowych, a także z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz do usuwania zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do pielęgnacji zieleńców na terenie nieruchomości oraz usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji budynku.
 
§13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz do usunięcia śliskości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach ustawy. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§14. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 5 - § 12, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

§15. Zabrania się spalania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli, zaolejonych szmat oraz innych materiałów i substancji, których spalanie może powodować powstanie substancji szkodliwych lub uciążliwych dla środowiska.

§ 16. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym podłożu, z wyjątkiem miejsc publicznych (ulice, place, skwery itp.),  i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.
3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane  w obrębie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców.
4. Zużyte części i materiały winny być zagospodarowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
Rozdział III
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ich wywóz
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości mogą gromadzić odpady komunalne drobne wyłącznie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Na terenie Gminy stosowane być mogą wyłącznie pojemniki znormalizowane, przystosowane do wywozu pojazdami specjalistycznymi.
3. Do zbierania zwiększonych przejściowo ilości odpadów komunalnych drobnych oprócz pojemników stałych można używać worków jednorazowego użytku.
4. Worki na odpady komunalne drobne mogą być także używane w miejscach gdzie nie ma możliwości technicznych usytuowania pojemników, po uzgodnieniu z komórką organizacyjną Urzędu właściwą do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

§14. 1. Pojemniki mogą stanowić własność:
1)      jednostki wywozowej i być dzierżawione przez właściciela nieruchomości;
2)      właściciela nieruchomości.
2. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego typu odpadów.
3. Zabrania się wrzucania do pojemników, o których mowa w ust. 2, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów przemysłowych, medycznych i środków ochrony roślin.

§ 15. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej, w taki sposób, aby nie były one przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz użytkowników dróg.
2. Pojemniki należy ustawić w miarę możliwości w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na twardej, równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych nawarstwień - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
3. Lokalizacja miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych na terenie nieruchomości powinna być zgodna z warunkami określonymi w § 22-24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
4.   Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsca wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową.

§ 16. 1. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie w czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników.

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do pojemników w terminach oraz w sposób ustalony z tą jednostką.
2. Zabrania się parkowania pojazdów w sposób utrudniający dostęp do pojemników na odpady.

§ 18. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania dezynfekcji pojemników w miejscach do tego przeznaczonych.
3. W zakładach produkujących żywność i zakładach żywienia zbiorowego, w sezonie letnim dezynfekcja pojemników powinna być przeprowadzana po każdym ich opróżnieniu.

§19. 1.  Minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne na jednego mieszkańca nieruchomości to 50 dm3 w jednym cyklu wywozowym.
2. W przypadku gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się zmniejszenie minimalnej pojemności pojemnika do 30dm3 na jednego mieszkańca w jednym cyklu wywozowym pod warunkiem udokumentowania selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (pojemnik na odpady biodegradowalne lub kompostownik).

§20.1. Odbiór odpadów komunalnych drobnych odbywa się z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości z jednostką wywozową, a także na zgłoszenie właściciela nieruchomości.
2.Częstotliwość, o której mowa w ust. 1, powinna być tak ustalona, aby nie dopuszczać do przepełnienia pojemników; częstotliwość ta nie może być mniejsza niż raz na miesiąc.

§21.1. Odbiór odpadów komunalnych dużych odbywa się po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do jednostki wywozowej zlecenia na wywóz tych odpadów.
2. Zlecenie powinno być zrealizowane w terminie uzgodnionym z właścicielem nieruchomości lecz nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Koszty wywozu odpadów ponosi właściciel nieruchomości, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

§22. 1. Niedozwolone jest składowanie odpadów komunalnych dużych przy pojemnikach na odpady komunalne drobne.
2. W przypadku wytwarzania dużej ilości odpadów, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany gromadzić je w specjalnie wydzielonym miejscu.

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia odpadów roślinnych odrębnie w workach i przekazywania ich jednostce wywozowej celem ich odzysku.
2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy wykorzystują odpady roślinne we własnym zakresie, tj. kompostują je, a w odniesieniu do drewna, wykorzystują je w celach opałowych w przystosowanych do tego piecach.
3. Kompostowanie odpadów roślinnych musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego, aby nie stwarzać uciążliwości dla otoczenia w szczególności w zakresie przykrych zapachów.
4.   Zabrania się spalania odpadów roślinnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
Rozdział IV
Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 24. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze przyuliczne o pojemności od 30 dm3 do 90 dm3.
2. Szczegółowe warunki rozmieszczania koszy przyulicznych na terenie Gminy oraz częstotliwość ich opróżniania zarządca drogi uzgadnia z komórką organizacyjną Urzędu właściwą do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
3. Zabrania się składowania odpadów komunalnych drobnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych w koszach przyulicznych, jak również wrzucania  śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów przemysłowych, medycznych i środków ochrony roślin.

§ 25. 1. Prowadzący uliczne akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz takie czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych ulotek, reklam oraz innych materiałów rozrzuconych w miejscach publicznych.
2. Zabrania się rozwieszania reklam oraz pozostawiania ulotek w miejscach publicznych bez uzyskania zezwolenia właściciela lub administratora obiektu/ budynku/ placu.

§ 26. 1. Organizator imprezy masowej lub zgromadzenia o charakterze publicznym oraz zarządca targowiska lub giełdy, zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz szaletów ruchomych w liczbie dostosowanej do skali imprezy.
2. Organizator lub zarządca zobowiązany jest uprzątnąć teren zajęty w sposób określony w ust. 1, z odpadów komunalnych bezpośrednio po zakończeniu imprezy, zgromadzenia, targowiska lub giełdy.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy także terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie odpadami komunalnymi objęło również te tereny.
4. Wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów komunalnych niezwłocznie po uprzątnięciu terenu, o którym mowa w ust. 2 i 3.
5.    Wprowadza się obowiązek usunięcia szaletów ruchomych po zakończeniu imprezy masowej.
6.     Organizator imprezy masowej lub zgromadzenia o charakterze publicznym oraz zarządca targowiska lub giełdy, zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań techniczno organizacyjnych chroniących przed hałasem.
 
Rozdział V
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych
§ 27. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona albo sieć kanalizacyjna będzie budowana w terminie późniejszym, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
3. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 28. Właściciel nieruchomości, o której mowa w § 27 ust. 2, jest zobowiązany do systematycznego opróżniania zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, tak by nie dopuścić do ich przepełniania się i wylewania się na powierzchnię gruntu.

§ 29. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zawrzeć umowę z jednostką wywozową na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych.
2. Zabrania się opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.
 
Rozdział VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 30. Określa się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Giebnia, Gmina Pakość:
1)      do dnia 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;
2)      do dnia 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;
3)      do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 
Rozdział VII
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 31. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy może być prowadzony w oparciu o funkcjonujące instalacje na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Giebnia oraz o instalacje przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie recyklingu odpadów, działających na terenie Gminy.
 
Rozdział VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 32. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością ze strony zwierząt domowych dla ludzi lub innych zwierząt domowych, w szczególności do stałego dozoru nad tymi zwierzętami.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
            1)         prowadzenia psów - w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku ludzi lub do użytku publicznego: na uwięzi, a psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców, a także psów wykazujących agresywność lub niebezpiecznych, dodatkowo w kagańcu;
            2)         wyposażenia psa w identyfikator umożliwiający szybkie odszukanie właściciela zwierzęcia lub kontakt z nim;
            3)         niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku ludzi lub do użytku publicznego.
4. Obowiązek określony w ust. 3 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących posiadających legitymację potwierdzającą ich niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku, wydaną przez właściwy organ.

§ 33. 1. Uwolnienie od stałego dozoru zwierząt domowych jest dozwolone:
            1)         na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę, a także w pomieszczeniu zamkniętym;
            2)         gdy są one na uwięzi, a psy dodatkowo posiadają założony kaganiec.
2. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi, w miejscach nie przeznaczonych do użytku publicznego, pod warunkiem:
            1)         założenia mu kagańca;
            2)         pełnej kontroli jego zachowania przez osobę sprawującą nad nim pieczę.

§ 34. 1. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się:
            1)         wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.);
            2)         wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw lub piaskownic dla dzieci oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów;
            3)         dopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do psów będących przewodnikami osób wymienionych w § 32 ust. 4.

§ 35. 1. Rejestr psów prowadzi Urząd.
2. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Urzędzie wniosek o jego zarejestrowanie w terminie miesiąca od nabycia psa.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej, bądź ustnej powinien zawierać:
            1)         dane dotyczące właściciela psa - imię i nazwisko oraz adres;
            2)         dane dotyczące psa -imię, rasa, płeć, maść, data urodzenia, data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie.
4. Osoba prowadząca rejestr psów wpisuje do niego dane zawarte we wniosku oraz numer znaczka identyfikacyjnego (identyfikatora), który wydaje właścicielowi psa jako potwierdzenie dokonanej rejestracji.
5. W razie sprzedaży, zaginięcia lub padnięcia psa, jego właściciel zobowiązany jest zawiadomić o tym Urząd oraz zwrócić w miarę możliwości identyfikator psa.
6. Postępowanie związane z rejestracją psa jest bezpłatne.
 
Rozdział IX
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
§ 36. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum Miasta Pakości, w obszarze ograniczonym ulicami: Barcińska, Szkolna, Świętego Jana, Szeroka, Rynek.

§ 37. 1. Dopuszcza się, za zgodą właściciela nieruchomości, utrzymywanie zwierząt gospodarskich na obszarze miasta nie wymienionym w § 36, z wyjątkiem nieruchomości:
            1)         o zabudowie wielorodzinnej;
            2)         na obszarze skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (domki szeregowe, bliźniaki);
            3)         na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.
2. W przypadku określonym w ust. 1 utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może prowadzić do pogarszania warunków zdrowotnych, sanitarnych lub porządkowych otoczenia, a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz innych uciążliwości.
3. Postanowień ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że nie będzie to stwarzało uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
 
Rozdział X
Deratyzacja
§ 38. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania okresowej deratyzacji na terenach nieruchomości obejmujących skoncentrowane budownictwo wielo- i jednorodzinne, w zespołach opieki zdrowotnej i opieki społecznej, w placówkach zbiorowego żywienia i kulturalno-oświatowych, w szkołach, w przedszkolach, żłobkach, urzędach i zakładach produkcyjnych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
            1)         w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;
            2)         w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
3. W przypadku wystąpienia większej niż zwykle populacji gryzoni, Rada Miejska w Pakości ustala i podaje do publicznej wiadomości w lokalnej prasie terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.
 
Rozdział XI
Przepisy wprowadzające i końcowe
§ 39. Tracą moc uchwały nr XXXII/221/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom. Nr 120, poz 1757 z późn. zm.).
 
§ 40. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.


 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz.753.  
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXVIII/252/09 
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość.  
 
            Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Rada Miejska ma obowiązek dostosować obowiązujący regulamin do przyjętego Planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu. W związku z faktem przyjęcia uchwałą nr XXV/226/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009r.  Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Pakość wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 przystąpiono do dostosowania regulaminu przyjętego uchwałą nr XXXII/221/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. do zaktualizowanego planu.
            Regulamin przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu do zaopiniowania. W dniu 21 grudnia 2009r. projekt regulaminu został zaopiniowany pozytywnie postanowieniem znak:.N.HK-525-5/09.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 stycznia 2010, 11:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2207