Uchwała nr XXXII/218/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹)

Uchwała nr XXXII/218/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W “Wykazie jednostek pomocniczych gminy”, stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 972 i 974) dokonać następujące zmiany:

  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    “2. Sołectwo Gorzany – Giebnia – Węgierce.”

  2. pkt 12 otrzymuje brzmienie:
    “12. Sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdal.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz


___________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/218/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność przyjęcia w Statucie Gminy Pakość, obowiązującego, w oparciu o uchwałę nr V/36/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pakość, nazewnictwa sołectw, tj. przyjęcia trójczłonowej nazwy sołectw: Ludkowo – Mielno –Wojdal i Gorzany – Giebnia – Węgierce.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy uchwalanie statutu gminy, a tym samym – dokonywanie jego zmian. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 10:48:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3772