Uchwała nr XIX/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.[1])

Uchwała nr XIX/162/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.[1])


Rada Miejska w Pakości uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami:
  1. kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Pakość – raz w roku,
  2. kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Pakość – raz w roku,
  3. kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych, którym Gmina Pakość zleciła organizację opieki nad dziećmi do lat 3 – raz w roku.
§ 2.  Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę podmiotu przeprowadza się w okresie trzech miesięcy od daty wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub daty podpisania umowy z opiekunem dziennym.
 
§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz Pakości może prowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 131 poz. 764 i Nr 171 poz. 1016.


 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.
 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. W myśl art. 55 ust.1 ustawy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2012, 13:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565