Uchwała nr XIX/144/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu pomostowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: “Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r., Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XIX/144/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu pomostowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: “Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r., Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchylić uchwałę Nr XV/106/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu pomostowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: “Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2005, 07:09:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3986