Uchwała nr IX/81/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie opłaty targowej na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.2)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.3))

Uchwała nr IX/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.2)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.3))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Pakości:
 1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
 2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
 3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Pakość wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:
 1. na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Pakości:
  a) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów rolno – spożywczych - 12,00 zł,
  b) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów przemysłowych - 25,00 zł,
  c) ze stoisk zamkniętych wyposażonych w wodę i energię elektryczną - 35,00 zł,

 2. w miejscach poza targowiskiem miejskim na terenie miasta Pakości -100,00 zł,

 3. przy cmentarzu parafialnym w okresie od 25 października do 2 listopada od sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy i świerku - 30 zł,

 4. na terenie miasta Pakości w okresie od 15 do 31 grudnia od sprzedaży choinek, ozdób choinkowych, świerku i fajerwerków - 30,00 zł.
§ 4. 1. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Marcina Dąbrowskiego.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe pobieranie opłaty targowej i przekazywanie jej
do kasy Urzędu Miejskiego w terminie:
 • do dnia 17 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 1-go do 15-go każdego miesiąca,
 • do dnia 2 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 16-go do końca poprzedniego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 678, 699 , 978, 1197, 1269 i 1649.UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/81/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, z tym że dzienna stawka nie może przekroczyć górnej granicy stawki określonej przez Ministra finansów. Opłata targowa uregulowana jest w art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1045) nadano od 1 stycznia 2016 r. nowe brzmienie art. 15 w ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl którego rada gminy może wprowadzić opłatę targową. W celu kontynuowania poboru opłaty targowej na terenie gminy Pakość przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 14:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589