Zarządzenie nr 10/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Zarządzenie nr 10/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/319/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/332/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Załączniki (4044kB) pdf

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 10/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Podjęcie zarządzenia uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmianę w zakresie planu dochodów i wydatków. Deficyt nie ulega zmianie i stanowi kwotę 4 741 506,17 zł. 
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.).

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 lutego 2019, 12:58:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345