Zarządzenie nr 399/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 listopada 2022zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 399/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 listopada 2022


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie dotacji celowej: - w dziale 750 Urzędy wojewódzkie o kwotę 99 585,00 zł, - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 712,00 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 125,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy o kwotę 70 134,72 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków zwiększenie o kwotę 151 556,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 59 232 676,64 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 53 088 434,35 zł, w tym:
a) dochody własne 26 945 413,29 zł,
b) subwencje 8 032 666,00 zł,
c) dotacje celowe 18 110 355,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 64 435 679,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 51 225 782,96 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 32 224 528,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 167 240,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 057 287,40 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 308 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 598 818,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 324 184,40 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 209 896,58 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 122 896,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł"

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) załącznik Nr 5 "Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (2569kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 9 459,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych,
w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 99 704,72 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022. z dnia 20 października 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2022. z dnia 20 października 2022r. w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizacje ww. zadań, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2 listopada 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 3 913,00 zł z przeznaczeniem na PPK, naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, szkolenia,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 58 000,00 zł, są to środki Funduszu Pomocy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.325.2022. z dnia 4 listopada 2022r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za październik 2022r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.182.2022 z dnia 31 października 2022r. z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.311.2022 z dnia 31 października 2022r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za wrzesień 2022r. (II transza),
w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na konieczny remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, wynikający z zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 10 123,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022r., są to dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie na kwotę 20 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na konieczny remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, przeniesienie w planie na kwotę 59 774,00 zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej, zakup środków czystości, rozliczenie zajęć z kształcenia specjalnego, wpłaty na PPK, zabezpieczenie środków na umowę zlecenie w stołówce szkolnej, szkolenia , zakup pomocy dydaktycznych,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 1 712,00 zł oraz zmniejszenie o 20 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022. z dnia 28 października 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art., 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 974,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022r., są to środki Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi oraz przeniesienie na kwotę 719,00 zł,
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 918,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022r., są to środki Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 125,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 21 803,00 zł, z przeznaczeniem na likwidację „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 listopada 2022, 13:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36