Uchwała nr XII/89/2011RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2011w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Pakość w zakresie wspierania rodzinyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

Uchwała nr XII/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Pakość w zakresie wspierania rodziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, jako podmiot właściwy do  realizacji zadań Gminy Pakość, w zakresie wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.  Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.




UZASADNIENIE
do uchwały nr XII/89/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Pakość w zakresie wspierania rodziny
 
Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawodawca nałożył na samorząd gminny obowiązek zapewnienia funkcjonowania systemu wsparcia rodziny na podstawie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).
W założeniu cytowana wyżej ustawa skupia się na kompleksowym uregulowaniu problematyki wspierania rodziny i pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Celem nowego systemu jest wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, co w przyszłości ma doprowadzić do ograniczenia liczby dzieci objętych pieczą zastępczą. Ustawa wprowadza również nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminnym m.in. asystent rodziny, i rodzina wspierająca. Nałożony został również obowiązek monitorowania losów dziecka objętego pieczą zastępczą.
Nowa ustawa nakłada również obowiązek zatrudnienia i finansowania asystentów rodziny, finansowania pomocy udzielanej przez rodziny wspierające rodzinom dysfunkcyjnym (na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 31 ust.1 ww. ustawy), częściowego finansowania rodzin zastępczych, finansowania opieki zastępczej  nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 197 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać na ten cel dotacje celowe z budżetu państwa, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano prognozowane wydatki w tym zakresie.
Na podstawie niniejszej uchwały zadania Gminy Pakość w zakresie wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  powierzone zostaną jednostce organizacyjnej tej Gminy - Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi w szczególności art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z którym pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 marca 2012, 09:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1750