Zarządzenie nr 215/06 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 9 maja 2006w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów własnych, utworzonego przy Urzędzie Miejskim, jako jednostki budżetowej Gminy Pakość

Zarządzenie nr 215/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 maja 2006


w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów własnych, utworzonego przy Urzędzie Miejskim, jako jednostki budżetowej Gminy Pakość

Na podstawie art. 22 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), postanawia się, co następuje:

§1. Ustalić plan finansowy dla rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego
w Pakości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Źródłem dochodów własnych są środki:

  • pochodzące z darowizny PPHU ROIMPEX z siedzibą w Miastowicach 3, 89-240 Kcynia.
  • z tytułu opłat za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

§ 3. 1. Środki darowizny zostaną przeznaczone na:

  • zorganizowanie obchodów Jubileuszu 110-lecia Ochotniczej straży Pożarnej w Pakości,
  • zakup materiałów na remont pomieszczeń OSP,
  • zakup sprzętu przeciwpożarowego,
  • zakup umundurowania dla członków OSP.

2. Środki z tytułu opłat za specyfikację istotnych warunków zamówienia zostaną przeznaczone na zakup artykułów papierniczych.

3. Środki pochodzące z darowizny otrzymane w roku ubiegłym zostaną przeznaczone
na realizację projektu Lokalna Polityka Klimatyczna w ramach współpracy miast partnerskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (61kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 215/06
Burmistrza Pakości
z dnia 9 maja 2006r.

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów własnych, utworzonego przy Urzędzie Miejskim, jako jednostki budżetowej Gminy Pakość

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z darowizn w postaci pieniężnej, mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest konieczne w związku z otrzymaniem darowizny PPHU ROIMPEX z siedzibą w Miastowicach 3, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości; nie wykorzystaniem środków darowizny otrzymanej od organizacji UMG International w roku 2005, których wydatek zostanie dokonany w roku 2006; wpłynięciem opłat za wydane SIWZ.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3678