Uchwała nr XXVII/287/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)

Uchwała nr XXVII/287/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2018–2031wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XIX/215/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Nr XX/228/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXII/233/2017 z dnia 30 maja 2017r., Nr XXIII/240/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr XXIV/249/2017 z dnia 21 września 2017r., uchwała Nr XXVI/272/2017 z dnia 30 listopada 2017r. oraz Nr … z dnia 28 grudnia 2017r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

Załączniki (3752kB) pdfUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/287/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 14:27:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555