Zarządzenie nr 380/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 sierpnia 2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2022/202

Zarządzenie nr 380/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2022


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2022/202

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1. Wyznaczam Panią Agatę Bielską - nauczyciela kontraktowego, do zastępowania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 380/2022
Burmistrza Pakości
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2022/2023 
 
Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Z uwagi na fakt, że w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu nie utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznaczenie nauczyciela zastępującego Dyrektora w przypadku jego nieobecności jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 września 2022, 07:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64