Uchwała nr II/13/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm.[1])

Uchwała nr II/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustalić dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określonej przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w „Taryfie  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość”, na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., w wysokości:
  • 1.26 zł/m3 brutto dla grupy taryfowej C -  gospodarstwa domowe. 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący                              
Rady Miejskiej                    
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033,  z 2009r. Nr 18, poz.97,  z 2010r. Nr 47, poz. 278,  z 2012r. poz. 951 i  1513 oraz z 2014r. poz. 822.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014r.
 
w sprawie dopłat dla wybranych  taryfowych grup odbiorców usług
 
Zaproponowana przez  Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Pakość na 2015r. została ustalona na takim samym poziomie, jak obowiązująca w 2014 roku.
Mając na względzie możliwości budżetowe Gminy dokonano ustalenia dopłat do taryfy za zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych dla grupy taryfowej C, tak by ceny były jednakowe dla mieszkańców na terenie całej gminy. Ustalono dopłatę do zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie, tj. dla mieszkańców m. Giebnia, gm. Pakość.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 11:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627