Zarządzenie nr 196/06BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2006w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość

Zarządzenie nr 196/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2006


w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość

Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), uwzględniając określone w Komunikacie
Nr 1 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Ministra Finansów z 2003r. Nr 3, poz.13), postanawiam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się “Procedury kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych gminy Pakość”, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Z instrukcją, o której mowa w § 1, kierownicy jednostek organizacyjnych zapoznają wszystkich podległych pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (131kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 196/06
Burmistrza Pakości
z dnia 27 stycznia 2006r.

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość

Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

Zgodnie z art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), ustala w formie pisemnej procedury kontroli finansowej dotyczącej przepisów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, uwzględniając standardy kontroli finansowej
w jednostkach sektora finansów publicznych określone w Komunikacie Nr 1 Ministra Finansów dnia 30 stycznia 2003r. (Dz.U. MF z 2003r. Nr 3, poz.13).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:46:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3244