Uchwała nr XX/153/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm. 1) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/153/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm. 1) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, uchwala się, co następuje:


§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/234/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 1 pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:
  „1.2. Regulamin dotyczy także zasad i sposobu gromadzenia wybranych odpadów
  niebezpiecznych, przydatnych do odzysku. Regulamin nie normuje gospodarki
  odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi powstającymi na terenie zakładów
  przemysłowych, którą regulują odrębne przepisy”.

 2. w § 2 ust.1 :
  a) po pkt.2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:
  „2a) wybranych odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady
  niebezpieczne sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
  dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w
  grupie 20 o kodzie:
  - 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  - 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
  wymienionymi w 16 06 01 – Baterie i akumulatory ołowiowe, 16 06 02 – Baterie
  i akumulatory niklowo – kadmowe, 16 06 03 – Baterie zawierające rtęć, 16 06 04
  Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) oraz 16 06 05 – Inne baterie i
  akumulatory, nie powstających jednakże w wyniku działalności gospodarczej.”


  b) po pkt. 15) dodaje się pkt. 16) w brzmieniu:
  „16) organizacjach odzysku – rozumie się przez to organizacje, które w myśl ustawy z
  dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
  niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z
  2001 r., Nr 63, poz. 639, z późn. zm.) przejmują od przedsiębiorców obowiązek
  odzysku, w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.”

 3. po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
  „§ 20a. Gmina Pakość przy współudziale właściwych organizacji odzysku
  zorganizuje zbiórkę wybranych odpadów niebezpiecznych.”

 4. w § 21 słowa: „ Zarząd Miejski” zastępuje się słowami: : „Burmistrz Pakości”

 5. § 36 otrzymuje brzmienie:
  „§ 36. Nakłada się na jednostki wywozowe obowiązek wywożenia odpadów
  komunalnych, z wyłączeniem wyselekcjonowanych surowców wtórnych, wyłącznie
  na składowisko odpadów w m. Giebnia oraz do punktu zlewnego na oczyszczalni
  ścieków w Pakości ul. Topolowa.”,

 6. § 43 otrzymuje brzmienie:
  „§ 43. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie
  bezpieczeństwa sanitarnego Burmistrz Pakości określi w drodze zarządzenia obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.”.

 7. po § 44 dodaje się § 45 w brzmieniu:
  „§ 45. Administratorzy lub właściciele nieruchomości, służących do użytku
  publicznego (np. lokali przeznaczonych na dyskoteki) są zobowiązani do
  podejmowania wszelkich działań, zapobiegających wystąpieniu uciążliwości (hałas,
  czystość i porządek wokół lokalu), związanych z prowadzeniem działalności, dla
  nieruchomości sąsiednich.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Ryszard Kuflewicz

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XX/153/05 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Zmianę Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dokonuje się celem dostosowania Regulaminu do treści znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). Kolejnym powodem przedstawienia zaproponowanych zmian jest wprowadzenie korzystniejszych z ekonomicznego punktu widzenia warunków prowadzenia gospodarki odpadami w gminie.
Wniesione zmiany stwarzają prawne możliwości zmniejszenia ilości surowców wtórnych deponowanych w masie odpadów komunalnych na składowisku w Giebni.
Wprowadzenie tychże zmian pozwoli także wypełnić podstawowy obowiązek gmin, którym jest stworzenie możliwości zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych od mieszkańców. Tym samym umożliwi poddanie ich recyklingowi i zapobiegnie nielegalnemu kierowaniu ich do masy odpadów komunalnych na składowisku w Giebni.
Proponowane zmiany zostały zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 10:27:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4847