Uchwała nr XI/96/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 listopada 2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2019r. poz. 1256 i 1309)

Uchwała nr XI/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2019r. poz. 1256 i 1309)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019r. poz 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 49,00 za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2019r. poz. 1256 z późn. zm.) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019r., poz.1017) cena ta wynosi 58,46 zł za 1 dt.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje / uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
Powyższa uchwała otrzymała pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z dnia 29 października 2019r.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Średnia cena skupu żyta na rok 2020 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego. W związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 49,00 za 1 dt.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2019, 10:11:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577