Uchwała nr II/14/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Pakość Na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274, z późn. zm.1)

Uchwała nr II/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274, z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych w m. Giebnia, gmina Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Soda Polska Ciech S.A., oznaczonych jako działki:
  • nr 86/3 o pow. 57 500,00 m², KW BY 1I/00001397/0,
  • nr 86/4 o pow. 58 300,00 m², KW BY 1I/00001397/0. 
§ 2. Obszar i granice działek, o których mowa w § 1 oznaczone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.  
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Pakość
   
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 234, z późn. zm.). Działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizowana jest poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenie działań, zmierzających do aktywizacji zawodowej mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy – poprzez zachęcanie przedsiębiorców do lokowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie objętym Strefą. Włączenie do PSSE nieruchomości określonych w uchwale umożliwi przedsiębiorcom w szczególności podjęcie starań o otrzymanie pomocy publicznej.
Soda Ciech S.A. złożyła do Burmistrza Pakości wniosek o wyrażenie zgody na włączenie w skład PSSE nieruchomości położonych na terenie gminy Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Wnioskodawca. Soda Ciech S.A. planuje zrealizować projekt inwestycyjny, polegający na kompleksowej rozbudowie funkcjonującego zakładu. Szacowane przez Spółkę nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 100 mln PLN. W związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego Spółka planuje ubiegać się o objęcie wskazanych w uchwale nieruchomości, wraz z nieruchomościami znajdującymi się również na terenie gminy Janikowo, statusem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Realizacja przedmiotowego projektu przełoży się w perspektywie na dodatkowe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości względem nowo powstałych budynków.
Działki o nr 86/3 i 86/4, położone w obrębie Giebnia, gmina Pakość, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość, zapisane są w obszarze rolniczo - inwestycyjnym (R-I). Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274, z późn. zm.), zgodnie z którym m.in. zgodę na włączenie danej nieruchomości do SSE wydaje rada gminy właściwa ze względu na położenie strefy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 11:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723