Uchwała nr XX/191/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)

Uchwała nr XX/191/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko - Pomorskiego z 2019r. poz. 6804) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 400,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 600,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 10 ust.1 i 2 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) rada gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.
Górne stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdu ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane. W roku bieżącym obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 30 lipca 2020r. poz. 673.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
3. Konsultacje / uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Obniżenie stawki podatku od autobusów ma na celu stworzyć korzystne warunki dla przewoźników, będących podatnikami podatku od środków transportowych.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2020, 07:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194