Zarządzenie nr 212/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 11 grudnia 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 212/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 11 grudnia 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842, 2112, 2123 i 2157) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020r. oraz Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem środków:
części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 52 241,00 zł,
dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 49 616,00 zł,
dotacji celowej w dziale 855 Rodzina na kwotę 91 344,00 zł,
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 1 132,77 zł,
b) zmniejszenie środków dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 11 241,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 194 333,77 zł,
zmniejszenie o kwotę 11 241,29 zł,
przeniesienie na kwotę 135 561,18 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 366 629,51 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 46 634 388,98 zł, w tym:
a) dochody własne 21 553 453,00 zł,
b) subwencje 7 660 349,00 zł,
c) dotacje celowe 17 420 586,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 52 472 252,48 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 46 220 435,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 842 323,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 287 177,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 555 146,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 900 442,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 121 816,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 339 646,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8) załącznik "Wydatki funduszu sołeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (604kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesienie na kwotę 235,00 zł z w celu zabezpieczenia środków na przekazanie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 19 992,47 zł, z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, zakup niezbędnych materiałów a także w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość z przeznaczeniem na zakup programu iArkusz oraz szkolenie,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 38 500,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. w związku z przepisami rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2020r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwiększono część oświatową na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zwiększenie na kwotę 13 741,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 52 241,00 zł w związku z otrzymaną subwencją oraz przeniesienie na kwotę 55 497,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, korektę opisu na ZFŚS, zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony do świetlic socjoterapeutycznych i wyposażenia stanowisk do pracy zdalnej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 zwiększenie o kwotę 711,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020r. – zadania własne (gminy)”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 zmniejszenie o kwotę 11 241,29 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2020 z dnia 30 listopada 2020r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” i koniecznością ich zwrotu do MRiPS,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85214 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, w rozdz. 85216 zwiększenie o kwotę 23 905,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 tej ustawy o pomocy społecznej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których
mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w rozdziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 26 148,71 zł, w związku z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, zachowanie ciągłości realizacji zadań z harmonogramem Programu Osłonowego „Profilaktyka, edukacja, wsparcie – zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pakość”, zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków celowych, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie na kwotę 6 056,00 zł, w związku z korekta odpisu na ZFŚS,
- w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85504 zwiększenie o kwotę 2 480,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020r.,
- w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85501 zwiększenie o kwotę 46 864,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 10 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85502 zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020r.,
- w dziale 855 Rodzina, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z wykorzystaniem dotacji przysługującej na koszty obsługi,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 1 132,77 zł, w związku z aneksem Nr 2 do umowy dotacji Nr DB19107/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019-2020, przeniesienie na kwotę 632,00 zł w ramach środków funduszu sołectw Jankowa i Gorzany-Giebnia-Węgierce.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2020, 13:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146