Zarządzenie nr 355/2014 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 sierpnia 2014w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.

Zarządzenie nr 355/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2014


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) w związku z uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r.  niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:  
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), w  brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2014r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości 
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (768kB) pdf
Załącznik nr 2 (254kB) pdf
Załącznik nr 3 (121kB) pdf
Załącznik nr 4 (121kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 911.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 355/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2014r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.   
 
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
  3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1. 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 września 2014, 11:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396