Zarządzenie nr 177/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 grudnia 2016 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Pakości z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.

Zarządzenie nr 177/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 grudnia 2016


zmieniające Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Pakości z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.


Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.) i uchwałą Nr XXXII/219/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 6/2015 Burmistrza Pakości z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość w tabeli pkt 33, 49, 71, 73 otrzymują brzmienie:
 
Lp.
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Cena brutto zł/tona
33
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104) 
120,00
71
170904
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903
100,00
73
190501
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
85,00
120
200399
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
200,00


 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 
                                                                                                     Burmistrz Pakości
 
                                                                                                      Wiesław Kończal

 


 
UZASADNIENIE
 
do zarządzenia nr 177/2016 Burmistrza Pakości z dnia 14 grudnia 2016 r.
 
 
zmieniającego Zarządzenie nr Nr 6/2015 Burmistrza  Pakości z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 

 
 
            Podstawą podjęcia niniejszego zarządzenia jest powierzenie Burmistrzowi Pakości przez Radę Miejską w Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
Wprowadzenie zmiany opłat za składowanie odpadów o kodach 100101, 170904, 190501, 200399 wynika ze wzrostu stawek opłaty za korzystanie ze środowiska.

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Ryterska
Opublikował: Adrianna Nowicka (19 grudnia 2016, 07:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475