Zarządzenie nr 156/08 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 13 listopada 2008w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 156/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

1. Prognozowane dochody  budżetu na kwotę 20 425 529 zł
    w tym:

  • dochody bieżące na kwotę 20 335 529 zł
  • dochody majątkowe 90 000 zł

2. Wydatki budżetu na kwotę 29 667 472 zł
    w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie 20 359 529 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne 9 886 765 zł
    • dotacje 831 308 zł
    • obsługa długu 300 466 zł
  • wydatki majątkowe na kwotę 9 307 943 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 241 943 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 6 965 878 zł
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.1218.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 156/08
z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Zgodnie z art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2893