Zarządzenie nr 13/2003 Burmistrza Pakości z dnia 11 kwietnia 2003w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Zarządzenie nr 13/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 11 kwietnia 2003


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Burmistrz Pakości
postanawia, co następuje:

§ 1

I. W uchwale Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadzić następujące zmiany:

- dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami na kwotę 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

- przyjąć środki dotacji celowej w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 12.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów: 12.455.945 zł

po stronie wydatków: 12.455.945 zł

§ 2

Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do zarządzenia

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (68kB) pdf
Załącznik nr 2 (72kB) pdf

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 13
z dnia 11 kwietnia 2003 roku
Burmistrza Pakości

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Zmiany spowodowane zostały zwiększeniem dotacji delowych w dziale 853-Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów - 9.600 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.200 zł oraz przeniesieniem wydatków z rozdziału 85314-Zasiłki i pomoc w naturze na rozdział 85395-Pozostała działalność z przeznaczeniem na posiłki dla innych osób (osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić).

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:22:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2566